A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023

Ngày 06/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 49-CTr/TU về kiểm tra, giám sát năm 2023.

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Quy chế số 07-QC/TU, ngày 25-10-2022); Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Chương trình số 09-CTr/TU, ngày 22-12-2020) và tình hình thực tế tại địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiến chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 như sau:

Về công tác kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

(1) Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo số 12-TB/TW, ngày 06-4-2022 của Bộ Chính trị"về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" gắn với kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đối tượng kiểm tra: Đảng uỷ Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch; Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ.

Thời gian thực hiện: Tháng 4-2023.

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo; Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.

(2) Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình số 76-CTr/TU, ngày 17-10-2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Đối tượng kiểm tra: Ban Thường vụ Huyện uỷ Ia H'Drai; Ban Thường vụ Thành uỷ Kon Tum.

Thời gian thực hiện: Tháng 6-2023.

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.

(3) Kiểm tra trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy; cơ quan bảo vệ pháp luật và người đứng đầu cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm.

Đối tượng kiểm tra: Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Ban Thường vụ Huyện uỷ và đồng chí Bí thư Huyện ủy Đăk Hà; Ban Thường vụ Huyện uỷ và đồng chí Bí thư Huyện ủy Sa Thầy.

Thời gian thực hiện: Tháng 7-2023.

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo; Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.

(4) Kiểm tra việc thực hiện Chương trình số 58-CTr/TU, ngày 29-10-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Đối tượng kiểm tra: Ban Thường vụ Huyện uỷ Đăk Glei; Ban Thường vụ Huyện uỷ Ngọc Hồi.

Thời gian thực hiện: Tháng 9-2023.

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo; Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.

(5) Kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước.

Đối tượng kiểm tra: Đảng ủy Sở Nội vụ; Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi; Ban Thường vụ Huyện uỷ Tu Mơ Rông.

Thời gian thực hiện: Tháng 8-2023.

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo; Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.

Về công tác giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Giám sát thường xuyên: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Giám sát thường xuyên việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; nội bộ mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm; cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá; những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kê khai tài sản, thu nhập... việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát; việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng (nếu có).

Giám sát chuyên đề:

(1) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25-11-2021 của Tỉnh ủy "về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030".

Đối tượng giám sát: Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Thường vụ Thành uỷ Kon Tum; Ban Thường vụ Huyện uỷ Đăk Hà.

Thời gian thực hiện: Tháng 4-2023.

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.

(2) Giám sát việc xây dựng chương trình, kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đối tượng giám sát: Ban Thường vụ Huyện uỷ Đăk Tô; Ban Thường vụ Huyện uỷ Kon Rẫy.

Thời gian thực hiện: Tháng 8-2023.

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo; Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.

(3) Giám sát việc thực hiện Quy định số 02-QĐi/TU, ngày 22-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ".

Đối tượng giám sát: Ban Thường vụ Huyện uỷ Kon Rẫy; Ban Thường vụ Huyện uỷ Sa Thầy.

Thời gian thực hiện: Tháng 5-2023.

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo; Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.

(4) Giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng (kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của Đảng ủy Quân khu 5).

Đối tượng giám sát: Đảng ủy Quân sự tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thời gian thực hiện: Tháng 8-2023.

Phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chỉ đạo; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát theo Chương trình đã xác định. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này; khi có chỉ đạo của Trung ương và các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phát sinh, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan