A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày 05/01/2023, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân và xã hội. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, nội dung, hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL.

Theo Kế hoạch, một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, gồm:

Thứ nhất, Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Tiếp tục phổ biến, quán triệt, tổ chức có hiệu quả các nội dung đã đề ra tại Kế hoạch số 4182/KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, ngành, lĩnh vực cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp quản lý và tham gia PBGDPL cho Nhân dân theo kế hoạch ban hành; Tiếp tục thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật PBGDPL (theo quy định tại Mục 2, Chương II)...; Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương bằng các hình thức cụ thể, thiết thực, phù hợp; Củng cố, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn TCPL của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương...

Thứ hai, Công tác hòa giải ở cơ sở: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở bằng hình thức phù hợp; Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Kon Tum lần thứ V theo yêu cầu của Bộ Tư pháp (nếu có).

Thứ ba, Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL: Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, của tỉnh và các văn bản khác có liên quan.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả nguồn kinh phí được cấp cho công tác PBGDPL hoặc sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác phục vụ các hoạt động của công tác này theo đúng quy định hiện hành./.


Tác giả: Thái Ngân