A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

"Tăng cường công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh" là một nội dung trọng tâm mà Ủy ban nhân dân tỉnh xác định tại Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hành động triển khai thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 31-KL/TW ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị “về định hướng phát triển ngành công nghiệp bô-xít - alumin - nhôm giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo Kế hoạch, một số nội dung trọng tâm cần thực hiện bao gồm:

Thứ nhất, công tác quán triệt, tuyên truyền: Đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị “về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Kế hoạch số 3306/KH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Hành động triển khai chương trình số 32-CTr/TU ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị “về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng Bô-xít trên địa bàn tỉnh (nếu có); kịp thời phản bác các thông tin xuyên tạc liên quan đến dự án.

Thứ hai, công tác phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong quản lý quy hoạch: Tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương trong công tác tham gia góp ý và quản lý chặt chẽ việc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

Thứ ba, công tác thẩm định, cấp phép đầu tư các dự án: Tổ chức thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án bô-xít, sản xuất alumin và điện phân nhôm trên địa bàn tỉnh (nếu có) đảm bảo theo quy định pháp luật, phù hợp với quy hoạch, đáp ứng tiêu chí về ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

Thứ tư, công tác quản lý đất đai, môi trường: Thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng đất và hoàn thổ sau khai thác quặng bô-xít, bảo vệ môi trường; giải quyết tốt đời sống cho người dân thuộc diện phải thu hồi đất.

Thứ năm, công tác quản lý lao động người nước ngoài: Tăng cường công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; tổ chức thanh, kiểm tra việc sử dụng giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng theo quy định pháp luật.

Thứ sáu, công tác an ninh, quốc phòng: Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trong vùng dự án; tăng cường các mối quan hệ phối hợp giữa Công an địa phương với lực lượng Dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực có dự án thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô-xít./.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan