A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án số 06 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Thông báo số 74/TB-VPCP ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 01 tháng 3 năm 2023 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh  ý kiến như sau:

Các sở, ban ngành  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 325/KH-TCT ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh và ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 150/UBND-TTHCC ngày 18 tháng 01 năm 2023 về việc triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thực hiện các phương thức tra cứu, sử dụng thông tin của công dân trên Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú tại Công văn số 548/UBND-NC ngày 03 tháng 3 năm 2023, Công văn số 410/UBND-NC ngày 20 tháng 02 năm 2023 và Công văn số 3037/UBND-NC ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh...

Các sở, ban ngành theo dõi công bố thủ tục hành chính của các Bộ ngành Trung ương để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện đối với 53 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và đối với 39 thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định 104/2022/ND-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh  nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, Trang thông tin điện tử; đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân  theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn (trong đó, không yêu cầu nộp hồ  giấy đối với các hồ  đã nộp bằng hình thức trực tuyến từ tài khoản định danh điện tử của các tổ chức, cá nhân). Phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng, Bộ phận một cửa các cấp và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân nâng cao kỹ năng số và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đảm bảo hiệu quả.

Chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức tại đơn vị, địa phương thực hiện 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quá trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến để thực hiện nghiêm túc việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo đúng quy định; quán triệt việc thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tổ chức ký cam kết, thẩm quyền khai thác, sử dụng các thông tin, nhân thân của công dân trong quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021, gắn việc số hoá với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hoá theo đúng quy định.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, rà soát hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị và địa phương theo Công văn số 1552/BTTT-TTH ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (hoàn thành trong tháng 6 năm 2023).

Triển khai rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phụ vụ tốt hơn; rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa (hoàn thành trong tháng 6 năm 2023).

Triển khai  soát, đánh giá  tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp  trung tâm (hoàn thành trong tháng 9 năm 2023)

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan và Công an các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, tài khoản Định danh điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan. Hướng dẫn các cơ sở có chức năng lưu trú trên địa bàn tỉnh, như: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám chữa bệnh… thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện đúng các quy định về bảo mật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân  theo quy định hiện hành. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời phối hợp với các đơn vị, địa phương xử lý các khó khăn, vướng mắc theo quy định, trường hợp vượt thẩm quyền tổng hợp, báo cáo cấp cáo thẩm quyền xem xét, quyết định. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh về Āy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công an theo quy định.

 

 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan