A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấn chỉnh tình trạng giải quyết thủ tục hành chính quá hạn trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh

Ngày 17/3/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 714/UBND-TTHCC về việc chấn chỉnh tình trạng giải quyết TTHC quá hạn trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 5536/TB-VP ngày 28/12/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan đến công tác theo dõi, chỉ đạo việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

 Chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố rà soát kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của phòng, ban, đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức có liên quan trong việc giải quyết TTHC quá hạn làm ảnh hưởng chung đến kết quả đánh giá theo Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Định kỳ hàng tháng thực hiện công khai danh sách tập thể, cá nhân chậm muộn trong giải quyết TTHC trên Trang Thông tin điện tử của địa phương. Đảm bảo 100% hồ sơ TTHC để chậm, muộn đều phải có phiếu xin lỗi, đồng thời báo cáo giải trình lý do với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị, địa phương trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; đồng thời tăng cường triển khai kiểm tra đột xuất công tác giải quyết TTHC và việc triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong giải quyết TTHC


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan