A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Theo Báo cáo số 67/BC-UBND của UBND tỉnh: Trong năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 346.582 hồ sơ, trong đó có 37.664 hồ sơ trực tuyến, đã giải quyết 340.112 hồ sơ (336.023 hồ sơ đúng hạn và sớm hạn, 4.089 hồ sơ trễ hạn).

Quý I năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 56.039 hồ sơ trong đó có 12.516 hồ sơ trực tuyến, đã giải quyết 48.249 hồ sơ (47.269 hồ sơ đúng và sớm hạn; 980 hồ sơ trễ hạn, chủ yếu là do thao tác kết thúc không kịp thời so với bản giấy); 6.539 hồ sơ đang giải quyết.

Trong đó, việc triển khai Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" đạt được nhiều kết quả tích cực như:

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan thường trực, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Căn cứ Kế hoạch số 509/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Các địa phương đã thành lập Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã, cấp thôn (tổ) và đi vào hoạt động.

Triển khai đảm bảo 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 về giao chỉ tiêu cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2022.

Ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2022 thành lập Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp tỉnh gồm 20 đồng chí, trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Tổ Công tác triển khai Đề án tỉnh đã ban hành Công văn số 709/TCT ngày 21 tháng 3 năm 2022 chỉ đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai hoàn thành các dịch vụ công thiết yếu theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Cụ thể:

+ Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành Công văn số 330/BHXH-GĐBHT ngày 03 tháng 3 năm 2022, Sở Y tế ban hành Công văn số 1076/SYT-NVYD ngày 04 tháng 3 năm 2022 triển khai thí điểm sử dụng Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp trong Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn tỉnh.

+ Cơ quan thường trực triển khai Đề án 06 tỉnh (Công an tỉnh) ban hành Công văn số 809/CAT-PC06 ngày 28 tháng 3 năm 2022 chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp thành lập Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06. Hiện nay, 10/10 đơn vị cấp huyện; 102/102 đơn vị cấp xã; 754/754 thôn, tổ đã thành lập Tổ Công tác triển khai Đề án các cấp và đi vào hoạt động.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3037/UBND-NC ngày 14 tháng 9 năm 2022 về việc phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ thông tin trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử, Số định danh cá nhân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú cāa công dân trong quá trình giải quyết các TTHC, giao dịch dân sự thay thế cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, tạo điều kiện thuận lợi để người dân gải quyết các TTHC và giao dịch dân sự một các nhanh chóng, thuận tiện. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành một số văn bản khác có liên quan.

Ban hành Kế hoạch số 164/KH-TCT ngày 10 tháng 02 năm 2023 về kiểm tra, khảo sát việc sử dụng các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vÿ công. Chỉ đạo triển khai việc rà soát, thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; số hóa hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch số 325/KH-TCT ngày 10 tháng 02 năm 2023 triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Ban hành Văn bản triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 cāa Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai thực hiện cũng có những khó khăn, vướng mắc như: Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 là một công tác lớn, đòi hỏi phải có sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, đến nay đa phần công tác tham mưu triển khai, hướng dẫn được mặc định do lực lượng Công an thực hiện. Bên cạnh đó các sở, ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng triển khai thực hiện Đề án 06. Nhất là chưa thực hiện đúng chế độ báo cáo về kết quả thực hiện của các sở, ngành, địa phương gây khó khăn trong việc theo dõi tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Tổ Công tác cấp huyện chưa phát huy hết tinh thần, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các thành viên Tổ Công tác cấp xã, Tổ Công tác thôn, tổ dân phố thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân về nội dung, tầm quan trọng của Đề án 06; người dân chưa thấy được lợi ích khi thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, chưa thấy được lợi ích khi sử dụng tài khoản Định danh điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip.

Đề án 06 là một lĩnh vực mới, đòi hỏi yêu cầu về trình độ công nghệ thông tin tuy nhiên thực tế hiện nay cán bộ trực tiếp thực hiện (cả lực lượng Công an và các ngành khác) trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế nhất định nên việc tiếp cận thực hiện và nhất là hướng dẫn người dân còn chưa đáp ứng được yêu cầu công tác.

Tình trạng người dân sử dụng thuê bao không chính chủ vẫn còn tồn tại, dẫn đến không thể đăng ký tài khoản dịch vụ công để thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, vẫn phải tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. Vẫn còn xảy ra tình trạng nghẽn mạng, không truy cập được hệ thống hoặc truy cập được nhưng bị văng ra khi thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công. Bên cạnh đó chất lượng mạng Internet không ổn định cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các thā tÿc hành cổng dịch vÿ công.

Hạn chế về kinh phí triển khai thực hiện Đề án, hệ thống trang thiết bị, máy móc chưa được đầu tư, mua sắm dẫn đến công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện chưa đạt kết quả cao.

Để khắc phục những khó khăn và nâng cao hiệu quả quá trình triển khai Đề án, Ủy ban nhân dân cũng đã có một số đề xuất, kiến nghị như sau:  Đề nghị các Bộ, ngành có văn bản hướng dẫn địa phương một cách cụ thể việc triển khai thực hiện Đề án (thống nhất theo chỉ đạo của Trung ương và ngành dọc của các Bộ, ngành) phù hợp với thực tế của địa phương. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp trực tuyến với các địa phương để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án cũng như trao đổi những cách làm hay, sáng tạo giữa các địa phương.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan