A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 42-HD/BTGTU ngày 01 tháng 3 năm 2023; ngày 17/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 734/UBND-KGVX để chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 theo Kế hoạch số 81-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó chú trọng lựa chọn hình thức học tập chuyên đề năm 2023 bằng hình thức phù hợp và có biện pháp kiểm tra nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên về nội dung đã được học.

Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; trong đó, chú trọng vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, vấn đề bức xúc ở đơn vị, địa phương, vào khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau các đợt kiểm điểm cuối năm 2022, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền nội dung Chuyên đề của tỉnh năm 2023 gắn với thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 236-KH/BTGTW ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn bản số 870-CV/BTGTU ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tổ chức xét chọn, lập danh sách đề nghị khen thưởng các đơn vị, cá nhân văn nghệ sỹ, nhà báo có thành tích trong biểu diễn, quảng bá và sáng tác các tác phẩm báo chí, văn học - nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh”.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” để tích hợp dạy học.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức chủ động lồng ghép đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dành cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức.
Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu; tham mưu hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng theo quy định./.

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan