A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính quý I/2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Theo Báo cáo số 68/BC-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh Kon Tum, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong Quý I/2023 đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể:

Về Công tác kiểm soát quy định TTHC:

Thực hiện quy định về ban hành TTHC theo thẩm quyền: Chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC theo thẩm quyền. Trong quý I năm 2023, không có Quyết định QPPL chứa đựng các quy định liên quan đến TTHC nên không làm phát sinh nhiệm vụ đánh giá tác động về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.

Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát TTHC: Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng dự thảo Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh, dự thảo đang lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương.

Về Công bố, công khai TTHC:

Trong quý I, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 08 Quyết định công bố danh mục TTHC ban hành mới; chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Tổng số TTHC trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay là 1.752 TTHC (trong đó: cấp tỉnh: 1.412 TTHC, cấp huyện: 215 TTHC; cấp xã: 100 TTHC, chung 3 cấp: 25 TTHC).

Việc công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: 1.752/1.752 TTHC. Tỷ lệ công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia so với tổng số TTHC đã công bố danh mục đạt 100%.

Việc rà soát trình phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC được các sở, ngành quan tâm thực hiện, hầu hết các TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC, 1.746/1.752 TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ.

Việc thực hiện công khai TTHC của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản đảm bảo theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc công khai TTHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị địa phương. Việc công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng Thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh được thực hiện đúng quy định.

Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:

Đối với danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã: số TTHC cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm: 1.313/1.412 (92,99%), cấp huyện: 215 (100%); cấp xã: 100 (100%).

Tiếp tục thực hiện 100% TTHC ngành dọc được phê duyệt tại Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Tổng số TTHC liên thông: 416 TTHC (trong đó 299 TTHC liên thông cùng cấp, 117 TTHC liên thông giữa các cấp).

Về Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC:

Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả thông qua qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trong quý I: các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 56.039 hồ sơ (Trong đó, 12.516 hồ sơ trực tuyến; 38.613 hồ sơ trực tiếp và bưu chính; 4.910 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang); đã giải quyết 48.249 hồ sơ, trong đó, 47.269 hồ sơ đúng và sớm hạn (tỷ lệ 97,97%); 980 hồ sơ trễ hạn, chủ yếu là do thao tác kết thúc không kịp thời so với bản giấy; 6.539 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC: giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc theo dõi tình hình giải quyết TTHC của các sở, ban ngành, địa phương thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; kịp thời tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Về đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh: Trong quý I năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế Một cửa liên thông theo quy định. Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2023, có 09/19 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi kết quả tự đánh giá, chấm điểm việc giải quyết TTHC. Đối với cấp huyện, có 01/10 huyện, thành phố thực hiện tự đánh giá, chấm điểm việc giải quyết TTHC, tất cả các đơn vị, địa phương đều tự đánh giá đạt từ loại tốt trở lên (hạn gửi báo cáo đánh giá trước ngày 19/3 theo thời gian gửi báo cáo công tác kiểm soát TTHC trên Hệ thống báo cáo của Văn phòng Chính phủ).

Về Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức:

Trong quý I, tỉnh Kon Tum không thực hiện tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; từ chối tiếp nhận 04 phản ánh kiến nghị không thuộc nội dung tiếp nhận của Hệ thống và trùng nội dung; đề nghị bổ sung thông tin đối với 01 phản ánh, kiến nghị.

Về Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử:

* Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Đến nay, đã cung cấp 1.170 dịch vụ công toàn trình, 169 dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 1.283/1.750 TTHC của tỉnh (đạt tỷ lệ 73,31%).

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 134 TTHC thực hiện luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum (tại địa chỉ https://dichvucong.kontum.gov.vn), cụ thể: cấp tỉnh 100 TTHC; cấp huyện 14 TTHC; chung cấp tỉnh và cấp huyện 11 TTHC; cấp xã 09 TTHC. Đồng thời, giao chỉ tiêu triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ TTHC năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

* Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến: Trong quý I năm 2023, đã tiếp nhận 56.039 hồ sơ, trong đó, 12.516 hồ sơ trực tuyến, chưa bao gồm số liệu hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống của bộ ngành.

* Vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh trước đây):

- Về đồng bộ danh mục TTHC: Danh mục TTHC thực hiện trên địa bàn tỉnh đã được công khai, chia sẻ dữ liệu và đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (có mã số TTHC và nội dung chi tiết từng thủ tục tại cơ sở dữ liệu quốc gia).

- Về kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP): Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Kon Tum đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; kết nối dịch vụ công trực tuyến cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách. Tuy nhiên, tại Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp chưa được chia sẻ dữ liệu chi tiết về kiểu tiếp nhận, do đó, chỉ có số lượng tổng, chưa có chi tiết số lượng hồ sơ trực tuyến, trực tiếp.

- Về kết nối Nền tảng thanh toán: tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng biên lai điện tử trong việc thu phí, lệ phí giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến: các đơn vị, địa phương tiếp tÿc vận hành hiệu quả việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trong quý I năm 2023, phát sinh 677 giao dịch thành công với tổng số tiền thanh toán trực tuyến gần 02 tỷ đồng.

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: Trong quý I năm 2023, cấp tỉnh có 6.999 hồ sơ đã số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận; cấp huyện có 4.877 hồ sơ đã số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan